Szanowni Państwo,

 

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie RODO, którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych na terenie UE.

W związku z powyższym zaktualizowaliśmy Politykę Prywatności, w tym zakres przysługujących Państwu praw, obejmujących również prawo do usunięcia swoich danych osobowych lub cofnięcia wyrażonych zgód.

Państwa dane zgromadzone dla potrzeb działalności M&M GOLD Vintage, przechowywane

są z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i wykorzystywane

wyłącznie do przekazywania informacji związanych z jego działalnością

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest M&M GOLD Vintage z siedzibą w Warszawie przy al. Witosa 31/lokal 10.

Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w określonych i zgodnych z prawem celach.

Informujemy, że za Państwa zgodą gromadzimy dane takie jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania/korespondencyjny/firmowy, numer i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, NIP, numer rachunku bankowego.  

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celach określonych poniżej:

- wykonania zawartych z M&M GOLD Vintage umów

- na potrzeby bieżącego kontaktu oraz obsługi zgłoszeń

- w związku z dochodzeniem roszczeń związanych z zawartymi umowami

- w celu prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków

- w celu przekazywania informacji handlowych po uzyskaniu wcześniej odpowiedniej zgody

- w celach podatkowych i rachunkowych

- w celach archiwalnych

Użytkownik ma prawo wglądu do tego, jakie informacje osobowe są przechowywane i w jakim celu, ma prawo żądania dostępu do tych danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych osobowych, sprostowania ich, wycofania wcześniej wyrażonych zgód, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do przenoszenia ich oraz sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania danych.

 

Dane kontaktowe Administratora:

M&M Vintage

al. Witosa 31 lokal 10

00-710 Warszawa

(+48) 500 595 955

a.jaszkowska@mmgold.pl